Jeśli macie zaległości podatkowe, fiskus naliczy odsetki za zwłokę. Naliczenie odsetek nastąpi także w przypadku nienależnie oddanych nadpłat i zwrotów podatków, nienależnych lub zawyżonych wynagrodzeń płatników i inkasentów, albo oprocentowania nienależnej nadpłaty lub zwrotu podatku. Naliczenie odsetek następuje od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent powinien był dokonać wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego. Można przytoczyć jednak kilka sytuacji, w których powstaniu zaległości podatkowej nie towarzyszy naliczanie odsetek za zwłokę.

Fiskus nie nalicza odsetek za zwłokę w związku z powstaniem zaległości podatkowej, jeśli wysokość odsetek nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej (aktualnie 6,60 zł).

Fiskus nie nalicza odsetek za zwłokę za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeśli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy.

Fiskus nie nalicza odsetek za zwłokę (wstrzyma się) w czasie trwania postępowania podatkowego oraz przezokres zawieszenia takiego postępowania.

Co więcej, fiskus wstrzyma się z naliczaniem odsetek za zwłokę też, jeśli podatnik złoży odwołanie od decyzji. Będzie to brak naliczania odsetek za okres od dnia następnego po tym, jak urząd skarbowy przekaże odwołanie wraz z aktami sprawi do organu odwoławczego do dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.

Jeśli podatkowo księgowe niuanse to dla ciebie zbyt duże obciążenie, zleć tę pracę nam, Biuro Rachunkowe DoS w Radomiu http://dos.radom.pl jako twój partner, wykona tę pracę szybciej, pewniej i taniej, niż gdybyś to robił samodzielnie. Polecamy!

Wszystko o odsetkach Biuro Rachunkowe Dos Radom

© 2013 Biuro Rachunkowe DoS